Izmene u Zakonu o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Izmene u Zakonu o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Krajem 2021. godine donet je Zakon o izmenama idopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (“ Sl. glasnik RS“, br. 105/2021) koji je uveo određene novine u ovu oblast.  Zakon je objavljen 08. novembra 2021. godine, a na snagu je stupio 16. novembra iste godine, dok je primena pojedinih članova Zakona odložena za period od 12 do 18 meseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Što se tiče najbitnijih novina i izmena izdvajamo:

Elektronska prijava za osnivanje privrednog društva

Elektronska prijava za osnivanje privrednog društva čini jednu od najvažnijih izmena Zakona, koja bi trebala ubuduće da se podnosi isključivo u elektronskoj formi. Opravdanje za ovakvu novinu i rešenje može se naći u težnji izvršnih i zakonodavnih organa za digitalizacijom  privrede, te u konceptu e-Uprave. Ipak kako bi se građani i sama uprava prilagodila ovakvom rešenju, primena člana 5. koji se odnosi na elektronsku prijavu primenjivaće se 18 meseci od dana stupanja Zakona na snagu.

Član društva kao lice ovlašćeno za podnošenje registracione prijave

Nisu retke situacije u kojima je odluka kojom se razrešava zakonski zastupnik privrednog društva praćena odlukom o imenovanju novog zakonskog zastupnika. Međutim, Zakon sada reguliše i situacije u kojima nakon razrešenja trenutnog, izostaje imenovanje novog lica ovlašćenog za zastupanje privrednog društva koji je između ostalog nadležan za podnošenje registracionih prijava pred Agencijom za privredne registre.  Ova situacija je sada zakonski regulisana na taj način što Zakon jasno ukazuje način na koji se članovima privrednog društva daje mogućnost da podnesu registracionu prijavu razrešenja lica ovlašćenog za zastupanje privrednog društva koji je između ostalog i nadležan za podnošenje registracionih prijava pred APR-om.

Obaveza Agencije za privredne registre da pribavlja podatke po službenoj dužnosti

Radi usklađivanja sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku,  u članu 6 posle stava 3, se dodaje stav 4 koji glasi: „Podatke i dokumente koji se u skladu sa ovim zakonom podnose uz prijavu, a o kojima se vode službene evidencijeregistrator pribavlja po službenoj dužnosti, direktnim uvidom u službenu evidenciju, preko servisne magistrale organa ili na drugi prihvaćen način u skladu zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, osim ako podnosilac prijave izjavi da će te podatke i dokumente pribaviti sam.ˮ.

S tim u vezi, ako registrator pribavlja podatke i dokumenta po službenoj dužnosti, rok od 5 radnih dana za odlučivanje registratora po prijavi, počinje da teče narednog dana od dana pribavljanja podataka, odnosno dokumenata, osim ako je pribavljanje podataka i dokumenata izvršeno neposrednim uvidom u službenu evidenciju drugog organa, preko servisne magistrale ili na drugi prihvaćen način u skladu zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, kada se navedeni rok računa od dana pribavljanja tih podataka i dokumenata.

Rešenje registrator potpisuje svojeručno, faksimilom ili elektronski u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.ˮ.

Overa digitalizovanog akta od strane advokata

U cilju povećanja efektivnosti samog elektronskog postupka registracije i stvarajnu uslova za isključivu elektronsku registraciju osnivanja privrednog društva advokatima upisanim u Advokatsku komoru Srbije novim Zakonom je ostavljena mogućnost da izvrše digitalizaciju akta odnosno dokumenta i potvrde istovetnost originalu, ukoliko svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom istovremeno potpisuju i prijavu uz koju se dokument, tj. akt dostavlja. Advokati u toj situaciji imaju obavezu čuvanja originala akta, odnosno digitalizovanog dokumenta koji je podneo Agenciji za privredne registre.

Pretraga

Poslednje sa bloga

Socijalne mreže

Kategorije

Категорије