Propisan način vođenja evidencije i izveštavanja o ostvarivanju rodne ravnopravnosti

Propisan način vođenja evidencije i izveštavanja o ostvarivanju rodne ravnopravnosti

Propisan način vođenja evidencije i izveštavanja o ostvarivanju rodne ravnopravnosti

25.06.2022. godine na snagu je stupio Pravilnik o vođenju evidencije i izveštavanju o ostvarivanju rodne ravnopravnosti (Službeni glasnik RS br. 67/2022), koji propisuje izgled obrazaca na kojima poslodavci, kao i organi javne vlasti i tela za rodnu ravnopravnost evidentiraju podatke razvrstane po polu, kao i sadržinu i način dostavljanja izveštaja o ostvarivanju rodne ravnopravnosti navedenih subjekata, te političkih stranaka i sindikalnih organizacija.

Pravilnik je donet kao podzakonski akt uz Zakon o rodnoj ravnopravnosti (Službeni glasnik RS br. 52/2021), koji je stupio na snagu 1. juna 2021. godine (s tim da pojedine odredbe počinju da se primenjuju od 1. januara 2024. godine), a koji propisuje opšte i posebne mere za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti.

Tako, Zakon između ostalog propisuje da su radi praćenja i ostvarivanja rodne ravnopravnosti i izveštavanja o tome, poslodavci, kao i organi javne vlasti i tela za rodnu ravnopravnost, dužni da evidentiraju propisane podatke razvrstane po polu, te da sačinjavaju godišnje izveštaje o ostvarivanju rodne ravnopravnosti sa propisanom sadržinom.

Pravilnik propisuje da su poslodavci koji zapošljavaju i radno angažuju 50 i više lica  dužni da evidentiraju podatke o ostvarivanju rodne ravnopravnosti, koji moraju biti iskazani i razvrstani zbirno, po polu i starosnoj dobi.

Predmetna evidencija podataka se vodi elektronski i u pisanoj formi, na obrascima propisanim Pravilnikom. Podaci u elektronskoj i pisanoj formi evidencije su istovetni i iskazuju se brojčano ili procentualno i ne mogu sadržati podatke o ličnosti. Evidencija podataka se vodi na srpskom jeziku i ćiriličkim pismom, a latiničkim pismom u skladu sa zakonom kojim se uređuje službena upotreba jezika i pisma.

Obrazac (br. 1) za evidentiranje predmetnih podataka je odštampan uz Pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Shodno Pravilniku, poslodavci su takođe da sačinjavaju i dostavljaju godišnji izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti.

Godišnji izveštaj poslodavaca sadrži:

  • opšte podatke o podnosiocu (naziv, sedište, broj telefona, elektronsku adresu, veb sajt, matični broj, poreski identifikacioni broj);
  • ocenu stanja u pogledu ostvarene rodne ravnopravnosti;
  • razloge zbog kojih nije ostvarena propisana ravnopravna zastupljenost žena i muškaraca (ako ta zastupljenost nije ostvarena);
  • izveštaj o sprovođenju plana upravljanja rizicima (kada je podnosilac izveštaja zakonski obveznik donošenja predmetnog plana u skladu sa Zakonom).

Navedeni izveštaj se sačinjava na obrascu (br. 3) koji je takođe odštampan uz Pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izveštaj se sačinjava na srpskom jeziku ćiriličkim pismom, a latiničkim pismom u skladu sa zakonom koji uređuje službenu upotreba jezika i pisma i dostavlja se nadležnom ministarstvu elektronski ili u pisanoj formi, najkasnije do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, kontaktirajte advokatsku kancelariju.

Pretraga

Poslednje sa bloga

Socijalne mreže

Kategorije

Категорије