Usluge

.01

Korporativno & kompanijsko pravo

Advokatska kancelarija KOVAČEVIĆ pruža širok spektar pravnih usluga u oblasti kompanijskog prava, koje uključuju osnivanje i korporativno upravljanje.

Naš tim brine o usaglašenosti Vašeg poslovanja sa relevantnom pravnom regulativom, kako bi Vaše društvo nesmetano funkcionisalo na tržištu Republike Srbije.

 • Osnivanje privrednih društava
 • Registraciju poslovnih podataka, promena i podnošenje ostalih registracionih prijava u Agenciji za privredne registre
 • Pripremu neophodne dokumentacije i savetovanje prilikom statusnih promena, povećanja i smanjenja kapitala društva
 • Pravno savetovanje u vezi sa korporativnim upravljanjem
 • Izradu osnivačkih akata, statuta, ugovora članova društva, pravilnika, internih procedura, odluka i drugih internih kompanijskih akata
 • Pripremu i savetovanje u vezi sa održavanjem skupština društva i sednica upravnih, izvršnih i nadzornih odbora

.02

Nepokretnosti

Advokatska kancelarija KOVAČEVIĆ savetuje klijente u svim transakcijama vezanim za nekretnine, kao i u drugim povezanim oblastima. Veliko iskustvo i stručnost u oblasti prometa nekretnina, omogućava nam da savetujemo klijente u velikom broju različitih transakcija u različitim sektorima, kao što su poslovni prostori, lokali, industrijski objekti, hoteli i rezidencijalni objekti.

 •  Savetovanje i izradu ugovora o kupoprodaji nekretnina i ugovora o zakupu komercijalnih i rezidencijalnih objekata
 • Registraciju prava i zabeležbi u katastru nepokretnosti
 • Uspostavljanje, realizacija i brisanje hipoteke
 • Pružanje pravne pomoći klijentima u procedurama za dobijanje dozvola za izgradnju, zoniranje i registraciju pred nadležnim organima
 • Pravnu analizu dokumentacije i prava na nepokretnostima
 • Zastupanje u sporovima u vezi sa nekretninama

.03

IT pravo

 • Primena GDPR, izrada i usaglašavanje ugovora i prateće dokumentacije
 • Savetovanje freelancer-a ili IT kompanije u pogledu prava i obaveza Naručioca i Developera, kao i izrada ugovora o pružanju IT usluga (development, programing, design, etc.) kako na srpskom tako i na engleskom jeziku
 • Zaštita podataka i privatnosti
 • Zaštita autorskog prava i prava intelektualne svojine na internetu

.04

Bankarsko & finansijsko pravo

Advokatska kancelarija KOVAČEVIĆ pruža širok spektar saveta iz oblasti bankarskog i finansijskog prava. Pružamo savete koji se odnose na sindicirane kredite, korporativno i projektno finansiranje, finansiranje projekata za razvoj nepokretnosti, finansiranje infrastrukture, cross border finansiranja, javno privatna partnerstva, statusna pitanja kao i pitanja korporativnog upravljanja u oblastima bankarstva i finansija.
Klijentima pomažemo u razumevanju i tumačenju regulative bankarskog i finansijskog poslovanja u Republici Srbiji. Struktuiramo, restruktuiramo, ugovorno implementiramo i obezbeđujemo poslovne transakcije naših Klijenata.

.05

M & A

Advokatska kancelarija KOVAČEVIĆ savetuje klijente prilikom transakcija spajanja, pripajanja i preuzimanja privrednih društava, kao i u drugim povezanim oblastima.

 • Pravna analiza društva “due diligence”
 • Izrada sporazuma o neobelodanjivanju poverljivih informacija
 • Sprovođenje i izrada dokumentacije prilikom transakcija
 • Pravna podrška nakon transakcije
 • Savetovanje prilikom promene upravljanja
 • Asistiranje prilikom kupovine/prodaje imovine ili celokupnog poslovanja
 • Savetovanje u vezi sa zajedničkim ulaganjem “Joint ventures”

.06

Strana ulaganja

Stranim investitorima pružamo pravnu podršku pri osnivanju i proširenju njihovog postojećeg poslovanja u Republici Srbiji.
Naše pravne usluge u oblasti stranih ulaganja pokrivaju sva pravna rešenja u toj oblasti od ideje u vezi ulaganja do kompletne relizacije investicionog projekta.

.07

Stvarno pravni odnosi

Pružamo sve vrste pravnih usluga koje se odnose na razvoj, izgradnju, zakup, upravljanje, strukturiranje, finansiranje, kupovinu i raspolaganje poslovnim, stambenim i ostalim objektima kao i due delligence nepokretnosti pod hipotekom.

.08

Pravno intelektualne svojine

Za naše klijente registrujemo žigove, patente, autorska prava kao i prava intelektualne svojine, pri Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije i vršimo ostale pravne usluge iz ove oblasti.

.09

Medijacija i rešavanje sporova

Delovanje Advokatske kancelarije KOVAČEVIĆ ide u cilju da se preduprede potencijalni sporovi i sudski postupci naših klijenata kroz predhodnu identifikaciju pravnih rizika u pravnom poslu kao i kroz ugradnju mehanizma za sprečavanje njihovog aktiviranja i mehanizama za njihovo rešavanje.

U dogovoru sa klijentima pregovaramo, kako bi vansudski rešili sporove, a ukoliko to nije moguće pružamo vrhunski profesionalnu uslugu zastupanja pred svim domaćim i stranim sudovima i arbitražama. Imamo iskustvo i tehničke mogućnosti u istovremenom vođenju velikog broja sudskih postupka za potrebe naših klijenata uz monitoring i izveštavanje na dogovorenom nivou.

.10

Radno pravo

Advokatske kancelarije KOVAČEVIĆ svakodnevno se bavi pitanjima iz oblasti radnog prava koja se odnose na radne sporove, zaposlenje, pregovore izmedju zaposlenih i poslodavaca, kolektivne ugovore i sindikate.

Možemo Vam pružiti sveobuhvatnu pravnu pomoć od trenutka osnivanja kompanije u Srbiji.

 • Ugovori o radu
 • Disciplinski i žalbeni postupci
 • Uzbunjivanje
 • Diskriminacija
 • Informisanje zaposlenih i konsultacije
 • Restruktuiranje i višak radne snage
 • Medijacija
 • Pregovori sa sindikatima tokom kolektivnog pregovaranja
 • Radni sporovi i sporovi povodom kolektivnih ugovora
 • Savetovanje u svim oblastima bezbednosti i zdravlja na radu
 • Priprema dokumentacije za izdavanja dozvola za rad stranaca

  Cilj nam je da što više doprinosimo poslovanju naših klijenata, redovnim informisanjem o svim promenama propisa u oblasti radnog prava i pružanjem praktičnih saveta kako te promene utiču na poslovanje naših klijenata kao i kako da se te promene sprovedu.

.11

Poresko pravo

U saradnji sa najboljim stručnjacima sa ovih prostora, našim klijentima pružamo sveobuhvatne usluge iz oblasti oporezivanja od planiranja poreza do uslađenosti poslovanja sa poreskim propisima.

.12

Krivično i prekršajno pravo

Odbrana Klijenata u krivičnom, prekršajnom, trgovinskom – prestupnom i disciplinskom postupku, posredovanje, savetovanje kao i svi drugi vidovi pravne pomoći u ostvarivanju i zaštiti prava i interesa fizičkih i pravnih lica.

.13

Porodično i nasledno pravo

Pravno savetovanje i posredovanje u porodičnim i naslednim postupcima (utvrđivanje starateljstva, razvod, deoba zajedničke imovine, i sl.), primenjujući savremene tehnike i principe u cilju postizanja sporazuma.

Zastupanje pred svim sudovima i drugim državnim organima u vansudskim postupcima.

.14

Pravno savetovanje

Na zahtev klijenta, davanje usmenih i / ili pisanih pravnih saveta.

Advokatska tarifa

Advokatska tarifa je propis u kom je određen način plaćanja i cena advokatskih usluga, odnosno pružanja pravne pomoći od strane advokata. Pun naziv je “Tarifa o nagrada i naknadama troškova za rad advokata”. Advokatska tarifa je doneta od strane Advokatske komore Srbije i svi advokati u Srbiji su dužni da se pridržavaju propisanih cena prilikom naplate advokatskih usluga.

Advokatska tarifa prepoznaje razliku između nagrade za rad advokata i naknade troškova za rad advokata. Advokati imaju pravo da naplate svoj rad na konkretnom predmetu klijenta, ali i da naplate sve troškove koji su bili neophodni da bi uopšte na tom predmetu mogli da rade, odnosno da primenjuju svoje znanje i iskustvo.

Za cenu advokatskih usluga za vaš predmet slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 063/8637018 odnosno putem elektronske pošte na office.adv.kovacevic@gmail.com.